บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
• เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก
ภารกิจ
• ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก
• ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก
• ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
• ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก
วิสัยทัศน์
• เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก
ภารกิจ
• ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก
• ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก
• ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
• ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ปรัญชา
สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่วมสรรค์สร้างสังคมดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

"ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ดี"
นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถตรวจสอบได้แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนและมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม

ส่งมอบเสื้อผ้า, หนังสือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่, ของเล่นเสริมพัฒนาการ, เครื่องเขียน รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
เมื่อเดือนมกราคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ปฏิทินเก่า เราขอ 2017” ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ต่อไป
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม TSC Football Cup ครั้งที่ 4/2016 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “บริจาค TV เพื่อน้อง” ส่งมอบโทรทัศน์, กล่องรับสัญญาณดาวเทียม และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 4 ชุด เพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
วันที่ 25/02/16 เวลา 10.00 น. TSC ได้มอบเงิน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีจากพนักงาน และบริษัทฯ ได้มอบกระเป๋าผ้า TSC Collection สมทบเพิ่ม เพื่อมอบให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เมื่อเดือนมกราคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ปฏิทินเก่า เราขอ 2017” ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนับสนุ

1,000

อัน

ได้นำปฏิทินเก่าไปทำสื่อการสอนคนตาบอด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา

1,000

สื่อการสอน

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
1025 ผู้เข้าชม