บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ • เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก ภารกิจ • ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก • ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก • ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ • ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ • เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก ภารกิจ • ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก • ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก • ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ • ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ปรัญชา สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ร่วมสรรค์สร้างสังคมดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

"ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ดี" นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถตรวจสอบได้แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนและมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม
เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย สาขาอมตะนคร ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท โดยได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือผู้อื่น และร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีจากพนักงาน และบริษัทฯ ได้มอบกระเป๋าผ้า TSC Collection สมทบเพิ่ม เพื่อมอบให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม TSC ส่งรัก 2558 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีและพนักงานมีความรักความสามัคคี มีการจัดจำหน่ายดอกไม้และบริการนำส่งให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยรายไ...

อ่านต่อ...

เป็นการ เนื่องด้วยปัจจุบันเด็กทารกในประเทศไทยประมาณ 1 ใน 700 คน เกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่ง เพดานโหว่หรือทั้งสองอย่าง มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation - Thailand) เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือทำศัลย...

อ่านต่อ...

เมื่อเดือนมกราคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ปฏิทินเก่า เราขอ 2017” ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ต่อไป
เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “TSC Feel Good ครั้งที่ 4 (2015)” การส่งมอบหนังสือ, ของเล่นเสริมทักษะ และเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนบ้า...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ ทักษะช่าง
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  4797