บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด (Green Style Co., Ltd.) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ และเรายังเป็นแหล่งรวบรวมเพื่อจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 1 % จากยอดซื้อสินค้าของคุณ เราจะนำไปสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อให้ทราบถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การลดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด (Green Style Co., Ltd.) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ และเรายังเป็นแหล่งรวบรวมเพื่อจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 1 % จากยอดซื้อสินค้าของคุณ เราจะนำไปสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อให้ทราบถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การลดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังส่งผลต่อทุกสิ่งบนโลก เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ จากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากต้องการให้เกิดผลอย่างชัดเจน ต้องให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจากที่ทั่วโลกตระหนักถึงเรื่องนี้จึงสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ปี 2015 ที่มุ่งเป้าแก้ไขทั้งหมด 17 ประเด็น โดยทาง กรีน สไตล์ ได้มุ่งเน้นแก้ไขในประเด็นที่ 12 คือ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ ประเด็นที่ 13 คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพภูมิอากาศ โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

หากจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริง ซึ่งการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต้องมีความรู้ และความเข้าใจเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่สวยงาม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ และเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งบริโภคทรัพยากรบนโลกใบนี้อย่างไม่ยั่งยืนจากทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้หันมาใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าจนถึงการย่อยสลาย (Life Cycle Product) และสนับสนุนให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

1. บริการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคคลทำงานและดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของข้อมูล ความรู้ และนำไปปฏิบัติได้จริงในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้บริการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและลดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. รวบรวม และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลทั่วไป

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เมื่อทุกภาคส่วนได้หันมาใส่ใจ และเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองด้านความคิดและทัศนคติบนพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต และการทำงานในทุกวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตให้ใส่ใจและมุ่งเน้นให้การบริการและการผลิตสินค้าจนถึงกระบวนการย่อยสลายให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้อย่างรู้คุณค่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาในระดับโลกในช่วงปี 2015-2030 ซึ่งทั้งหมดนี้คุณเริ่มได้ ทำได้ วันนี้ เพื่อตัวคุณ เพื่อโลกของเรา เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และลูกหลานของเราในอนาคต

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

กิจกรรมงาน Event โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา Stop Global Warming ปีที่ 13 ของ Toyota จัดขึ้นที่ ICON SIAM เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ซึ่งในงานนี้บริษัท กรีน สไตล์ เป็นที่ปรึกษาในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและจัดทำให้เป็น Carbon Neutral Event รวมถึงประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการ Care the Bear ให้กับบริษัท Toyota ในครั้งนี้
การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน หมายถึงการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ที่มีการดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ซึ่งครอบคลุมทุกด้านตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามหลักของสหประชาชาติ
TV Direct อนุมัตินโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน
ผู้เข้าชม  2934