บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด มุ่งลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้องค์กร (CFO) เป็นที่ปรึกษา และ ผู้ทวนสอบ การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction - TVER) การจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme - LESS) และ การส่งเสริมให้องค์กรเป็น องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Organization) การจัดสัมมนา และอีเว้นท์ทั้งแบบลดโลกร้อน (Eco Event) และแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) เรายังเป็นแหล่งรวบรวมของใช้ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ช่วยทั้งชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด มุ่งลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้องค์กร (CFO) เป็นที่ปรึกษา และ ผู้ทวนสอบ การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction - TVER) การจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme - LESS) และ การส่งเสริมให้องค์กรเป็น องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Organization) การจัดสัมมนา และอีเว้นท์ทั้งแบบลดโลกร้อน (Eco Event) และแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) เรายังเป็นแหล่งรวบรวมของใช้ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ช่วยทั้งชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังส่งผลต่อทุกสิ่งบนโลก เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ จากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากต้องการให้เกิดผลอย่างชัดเจน ต้องให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจากที่ทั่วโลกตระหนักถึงเรื่องนี้จึงสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ปี 2015 ที่มุ่งเป้าแก้ไขทั้งหมด 17 ประเด็น โดยทาง กรีน สไตล์ ได้มุ่งเน้นแก้ไขในประเด็นที่ 12 คือ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ ประเด็นที่ 13 คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพภูมิอากาศ โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

1. บริการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคคลทำงานและดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของข้อมูล ความรู้ และนำไปปฏิบัติได้จริงในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้บริการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและลดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. รวบรวม และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลทั่วไป
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการ...

อ่านต่อ...

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 087-078-9915 , 089-515-0247
Email: Greenstyle.se@gmail.com
Website: http://www.greenstylethailand.com
Facebook: https://www.facebook.com/GreenstyleSE

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) รวมถึง Carbon Neutral Event หรือการจัดประชุม และอีเว้นท์แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นี้ ซึ่งมีการรับรองภายใต้การเป็นที่ปรึกษาของ บริษัท กรีน สไตล์ ทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) (2) บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในการขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) (3) บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในการขอการรับรอง Carbon Neutral Event ในงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าไอซีที Commart Joy 2019 (4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในการขอการรับรอง Carbon Neutral Event ในงานมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 MAI FORUM 2019 (5) บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในการขอการรับรอง Carbon Neutral ขององค์กร ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงาน ถือเป็นแบบอย่างและต้นแบบที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ตอบรับต่อนโยบายของประเทศไทยและของนานาชาติและโลกใบนี้ ในการมุ่งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติในข้อที่ 13 Climate Actionอย่างชัดเจน ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงานจะได้รับใบประกาศอย่างเป็นทางการ จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 กันยายน 2562 นี้ กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ใส่ใจลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดงานอีเว้นท์ "Commart Joy 2019 Into Futuristic Life จากจินตนาการสู่ชีวิตล้ำสมัย" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562 ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99 ซึ่งงานนี้ได้รับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) - อบก. ว่าเป็นงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) และทาง ARIP ยังดำเนินการลดโลกร้อนตามแนวทางโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งบริษัท กรีน สไตล์ จำกัดได้เป็นที่ปรึกษาในการประเมินก๊าซเรือนกระจกให้ในครั้งนี้ด้วย หากมีโอกาสอย่าพลาดมาเยี่ยมชมงานดีๆ แบบนี้กันนะคะ การลดโลกร้อนไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งเมื่อเราลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน และมีการเก็บข้อมูลหรือตรวจวัดประเมินอย่างสม่ำเสมอ จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองการจัดงานพิธีปิดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ให้เป็น การจัดงานแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาง บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาการประเมินก๊าซเรือนกระจกให้กับทั้ง 2 หน่วยงาน ยินดีและภูมิใจกับทั้ง 2 หน่วยงานที่ใส่ใจลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เข้าชม  6168