บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กรโดยมี "คน" เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กรโดยมี "คน" เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กรโดยมี "คน" เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based lesrning หรือโครงการพิเศษ ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับองค์กรที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันนั้นๆ เป็นผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2558 รวม 13 รุ่น รวมเป็นนักศึกษากว่า 1,000 คน
เริ่มในปี 2556 เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการองคมนตรี สภาอุตสาหกรรมฯ และสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมจากการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวต่างสถาบันที่มีปัญหาขัดแย้งในเรื่องของค่านิยมและใช้การแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง
นักศึกษาที่ผ่านการประเมินจากวิทยาลัยพร้อสำเร็จการศึกษาและนำวุฒิที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับต่อไป โครงการทวิภาคีศึกษาภาคพิเศษนี้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 คน
มอบทุนการศึกษาก่บุตรพนักงาน และเด็กนักเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กกนัญญูและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ภายใต้โครงการ "ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ" มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยในปี 2558 บริษัทฯได้มอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 135 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 7 แสนบาท
จัดซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าในจังหวัดสมุทรปราการที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ในปี 2558 มีการจัดซื้อคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าในการจัดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษัทได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงในการจัดหลักสูตรเพื่อสอน "ศิลปะเดคูพาจ" ให้กับชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยยกระดับจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีการเพิ่มเทคนิคที่ยากขึ้น สวยงามขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้สูงขึ้น โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 47 คน ชุมชนบางโฉลงสามารถนำผักตบชวาที่คลองบางโฉลงมาสานเป็นตะกร้าของขวัญ และนำเทคนิคศิลปะเดคูพาจมาประดิษฐ์บนตระกร้าเพื่อความสวยงาม สร้างมูลค่าเพิ่ม จนเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของ "ชุมชนบางโฉลง" สามารถเป็นคู่ค้าท้องถิ่นของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี 2558 บริษัทฯได้มีการจัดจ้างชุมชนและจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับจัดทำของขวัญปีใหม่ เป็นเงินกว่า 2แสนบาท

อ่านต่อ...

บริษัทฯมีกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการ โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องความเท่าเทียมกันของคนพิกาล เป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทฯจัดงาน Anti-Corruption โดยได้เชิญชวนเยาวชนจากบ้าน คามิลเลี่ยน ลาดกระบังมาร่วมงาน โดยบริษัทฯได้จัดให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งการประมูลภาพวาดจากผู้พิการ คิดเป็นรายได้กว่า 1 แสนบาท
สำนักงานและโรงงานของบริษัทฯ อยู่ในเขตตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในชุมชนมีตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี มีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญและสืบสานกันมาอย่างยาวนาน คือประเพณีโยนบัว (รับบัว) ของอำเภอบางพลี และการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่าของตำบลบางโฉลง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเพณีดังกล่าวและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
897 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์