บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กรโดยมี "คน" เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กรโดยมี "คน" เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กรโดยมี "คน" เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based lesrning หรือโครงการพิเศษ ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับองค์ก...

อ่านต่อ...

เริ่มในปี 2556 เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการองคมนตรี สภาอุตสาหกรรมฯ และสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมจากการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวต่างสถาบันที่มีปัญหาขัดแย้งในเรื่องของค่านิยมและใช้การแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง
มอบทุนการศึกษาก่บุตรพนักงาน และเด็กนักเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กกนัญญูและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ภายใต้โครงการ "ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ" มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยในปี 2558 บริษัทฯได้มอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 135 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 7 แสนบาท
บริษัทฯมีกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการ โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องความเท่าเทียมกันของคนพิกาล เป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม...

อ่านต่อ...

สำนักงานและโรงงานของบริษัทฯ อยู่ในเขตตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในชุมชนมีตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี มีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญและสืบสานกันมาอย่างยาวนาน คือประเพณีโยนบัว (รับบัว) ของอำเภอบ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ ทักษะช่าง
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1912