บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
บริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เอสซี แอสเสทใช้หลัก Triple Bottom Line ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เอสซี แอสเสท ได้จัดทำโครงการ FARM RAK “ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็น Lively Neighbourhood ผ่านกิจกรรมส่งมอบต้นกล้าผักให้ลูกบ้าน ได้มีการนำไปดูแล เพื่อสร้างสังคมแบ่งปัน เปรียบเสมือนโครงการที่ไม่มีรั้ว ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างลูกบ้านในแต่ละโครงการ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการมีสังคมคุณภาพที่อบอุ่น เริ่มจากการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าอ่อนของพืชผักอินทรีย์ ให้ลูกบ้านได้นำไปปลูก และดูแลต่อที่บ้าน เมื่อถึงเวลาที่ผลผลิต เติบโตงอกงาม เรามีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เพื่อนบ้านนำพืชผักมาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่จะสร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปันที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้กระจายสู่วงกว้างออกไปเรื่อยๆ และหวังให้งอกเงยเป็นวัฒนธรรมการแบ่งปัน ที่กว้างขวางขึ้นในสังคมไทยต่อไป

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ (Effective Microorganisms)อาคารสำนักงานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการบริโภค และมีขยะเปียกเหลือทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน จึงดำเนินโครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพในอาคารชินวัตร 2 และ 3 โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ลดปฏิกูลบ่อตกตะกอน ทำความสะอาดห้องน้ำแทนการใช้สารเคมี และสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย นอกจากนั้นยังแจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจนำไปใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้เป็นการลดภาระในการกำจัดขยะในสังคมเมืองใหญ่อีกด้วย
ปันน้ำใจมอบเงินเพื่อให้องค์กรสาธารณกุศล ด้านสุขภาพเด็กและเยาวชน และคนพิการ รวม 3 มูลนิธิ นำรายได้และเงินบริจาคจากการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมกับคู่ค้าพันธมิตร และกิจกรรมวิ่งการกุศล "SC Run for Good Mornings" ร่วมกับครอบครัว SC FAMILY/พนักงานของ SC ASSET/คู่ค้า พันธมิตร รวมจำนวน 2,775,000 บาท มอบให้กับ 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง)
ส่งเสริมนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายอาสา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา ประจำปี 2558 รวม 150,000 บาท แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธาจาก 3 สภาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ทำงานร่วมกัน พร้อมนำความรู้มาช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม
เอสซี แอสเสท ให้ความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการสำเร็จการศึกษา
โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม เอสซี แอสเสท จึงอาสาเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ผู้เช่าภายในอาคาร พนักงานอาคารใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป ณ อาคารชินวัตร 3 โดยมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเฉลี่ย 150 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับเฉลี่ยครั้งละ 60,000 CC.
เอสซี แอสเสท สร้างสังคมของโครงการ Green Market ในเรื่องของตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารปลอดสารพิษและใช้สินค้าจากชุมชน รวมถึงการสร้างมิตรภาพที่ดีตามหลัก Lively Neighbourhood มีกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เช่า พนักงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ Social Enterprise (SE) สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและด้วยตนเอง โดยมีการเปิดตลาดสีเขียวบริเวณล็อบบี้อาคารชินวัตร 3 ทุกพุธที่ 1 ของเดือน เริ่มมี.ค.-ธ.ค.58 สรุปจำนวนผู้ประกอบการเฉลี่ย 30 ร้าน/เดือน และผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 650 คน/เดือน


พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
สถานที่จัดกิจกรรม
557 ผู้เข้าชม