บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เอสซี แอสเสทใช้หลัก Triple Bottom Line ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เอสซี แอสเสท ได้จัดทำโครงการ FARM RAK “ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็น Lively Neighbourhood ผ่านกิจกรรมส่งมอบต้นกล้าผักให้ลูกบ้าน ได้มีการนำไปดูแล เพื่อสร้างสังคมแบ่งปั...

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ (Effective Microorganisms)อาคารสำนักงานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการบริโภค และมีขยะเปียกเหลือทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน จึงดำเนินโครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพในอาคารชินวัตร 2 และ 3 โดยผลผลิตที่ได้จะนำ...

อ่านต่อ...

ปันน้ำใจมอบเงินเพื่อให้องค์กรสาธารณกุศล ด้านสุขภาพเด็กและเยาวชน และคนพิการ รวม 3 มูลนิธิ นำรายได้และเงินบริจาคจากการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมกับคู่ค้าพันธมิตร และกิจกรรมวิ่งการกุศล "SC Run for Good Mornings" ร่...

อ่านต่อ...

ส่งเสริมนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายอาสา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา ประจำปี 2558 รวม 150,000 บาท แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธาจาก 3 สภาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิ...

อ่านต่อ...

เอสซี แอสเสท ให้ความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการสำเร็จการศึกษา
โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม เอสซี แอสเสท จึงอาสาเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ผู้เช่าภายในอาคาร พนักงานอาคารใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป ณ อาคารชินวัตร 3 โดยมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเฉลี่ย 150 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับเฉลี่ยครั้งละ 60,000 CC.

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1773