ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

เติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคม
เติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีอยู่ในกระบวนการทำงาน และการให้บริการทุกชนิดตามปรัชญาหลักในการประสานประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ตลาดการเงินของชาติ และสังคมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน หรือส่งเสริมกันและกัน โดยเชื่อมั่นว่านี่คือวิถีเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแนบแน่นที่สุด

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกการดำเนินกิจการของธนาคารนั้น ธนาคารให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) โดยมีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้

ธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า"เติบโตพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคม" ในทุกมิติของการประกอบกิจการสถาบันการเงินซึ่งรวมถึงมิติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรกษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เป็นนโยบายของธนาคารที่จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานของธนาคาร
- จัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกให้ลูกค้าผู้ประกอบการเลือกใช้แทนไม้สำหรับงานก่อสร้าง
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้และเศษวัสดุ
2. การลดมลพิษ
- กำหนดนโยบายให้รถทุกคันของธนาคารกว่า 300 คัน ที่เครื่องยนต์สามารถรองรับการใช้น้ำมันทดแทนธรรมชาติได้ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำมันแก้สโซฮอล์แทนการใช้น้ำมันเบนซิน ตั้งแต่ปี 2555 ช่วยลดมลพิษในชั้นบรรยากาศได้ ร้อยละ 20-25
- กำหนดนโยบายให้จัดสร้างห้องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดมลพิษให้พนักงาน
- จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง Carpool ให้พนักงานและชุมชนย่านอโศก ให้พนักงานและชุมชนย่านอโศก ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศกกับอาคารเคทาวเวอร์(13ชั่วโมง/วัน) โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการ 200 คน/วัน)
3. การลดใช้พลังงาน
- เปลี่ยนหลอดไฟภายในธนาคารทั้งหมด 6,213 หลอดมาเป็นประเภทประหยัดพลังงาน
- โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ต่อเนื่อง 9 ปี
4. สร้างระบบทำงานใหม่ที่ทันสมัยในการลดใช้กระดาษ
- ปรับปรุงระบบการประชุม โดยนำระบบสืบค้นข้อมูลดิจิตอลมาใช้ในการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆของธนาคาร
- ยกเลิกการจัดเก็บเอกสารแบบ Hard Copy เป็นระบบสแกนจัดเก็บแบบ Soft File
- เปลี่ยนวิธิการตรวจสอบเอกสารโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษ
- เปลี่ยนระบบการสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ electronic mai

อ่านต่อ...

ธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม นับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงินใน พ.ศ.2514 ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตั้งที่ว่า "เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น" และได้รวบรวมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่ดำเนินการมาแล้วทั้งหมดไว้ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548 เรียกว่า โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน) ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรคินาคินภัทร" อันเนื่องมาจากการร่วมกิจการระหว่างธนาคารกับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตอบรับการขยายศักยภาพขององค์กรในการสร้างประโยชน์ให้สังคม
มูลนิธิเกียรตินาคินเป็นอีกกลไกหนึ่งในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินฯเนื่องจากมีพันธกิจ "มุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ" โดยมูลนิธิจะดำเนินการร่วมกับธนาคารในทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร มีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่
-ด้านส่งเสริมการศึกษา
-ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มสังคม
-ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

อ่านต่อ...

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ สนับสนุนจัดประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอแผนธุรกิจระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านเวทีการประกวดนี้ด้วย
ธนาคารร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปสามารถนำธรรมะไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ สำหรับพนักงานของธนาคารที่เข้ารับการอบรมธรรมะในโครงการนี้จะได้รับสิทธิไม่นับวันเข้ารับการอบรมเป็นวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
ธนาคารบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เพื่อใช้เป็นงบประมาณดำเนินงานและการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ สนับสนุนองค์กรอื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านสาธารณกุศลของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งในด้านงบประมาณ การจัดกิจกรรมและ/หรือการสนับสนุนวิทยากรในโครงการต่างๆ เช่น
- กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาการชาดไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประจำทุกไตรมาส รวม 4ครั้ง/ปี
- ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลผ่านสภากาชาดไทย มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกชุมชนแออัดสุสานช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบอัคคีภัย
- จัดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ำเต่า) จังหวัดอุดรธานี และกฐิน ณ วัดวิโรจนาราม จังหวัดสุราษฎ์รธานีเพื่อสมทบทุนในการทำนุบำรุงวัดและกิจการอื่นๆของวัด

อ่านต่อ...


พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ช่องทางการจัดจำหน่าย
การตลาด
ธุรกิจ
664 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์