ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีอยู่ในกระบวนการทำงาน และการให้บริการทุกชนิดตามปรัชญาหลักในการประสานประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ตลาดการเงินของชาติ และสังคมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน หรือส่งเสริมกันและกัน โดยเชื่อมั่นว่านี่คือวิถีเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแนบแน่นที่สุด

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกการดำเนินกิจการของธนาคารนั้น ธนาคารให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) โดยมีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้
ธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า"เติบโตพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคม" ในทุกมิติของการประกอบกิจการสถาบันการเงินซึ่งรวมถึงมิติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรกษ์สิ...

อ่านต่อ...

ธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม นับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงินใน พ.ศ.2514 ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตั้งที่ว่า "เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหน...

อ่านต่อ...

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ สนับสนุนจัดประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องเป็นปีท...

อ่านต่อ...

ธนาคารร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปสามาร...

อ่านต่อ...

ธนาคารบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เพื่อใช้เป็นงบประมาณดำเนินงานและการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ ไอที
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1695