ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ธนาคารได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ขึ้น โดยมีการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้แก่ทุกหน่วยงานของธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้ธนาคารสามารถถ่ายทอดเป้าหมายในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติการในสายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และช่วยบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกัน สร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(ระยะเวลาโครงการ ปี 2555-2560)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทย สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบผ่านการจัดทำโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning: R...

อ่านต่อ...

โครงการ AFTERKLASS (เริ่มดำเนินการ ปี 2557) ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชน อายุระหว่าง 12-20 ปี ผ่าน www.afterklass.com ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้ากับพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบัน สมาชิก AFTERKLASS จะได้รับความร...

อ่านต่อ...

โครงการรักษ์ป่าน่าน (เริ่มดำเนินการ ปี 2557) มีเป้าหมายสูงสุดคือ การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำน่านซึ่...

อ่านต่อ...

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน (เริ่มดำเนินการปี 2558) ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพ...

อ่านต่อ...

โครงการคนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุง (เริ่มดำเนินการปี 2533) ด้วยความรับผิดชอบต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและชุมชนในละแวกที่ธนาคารตั้งอยู่ ธนาคารจึงสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อธนาคาร โดยนับตั้งแต่ปี 2...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การเงิน
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำพลัง "กรีน ดีเอ็นเอ" ปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ต่อยอดโครงการสะสมความดีปีที่ 2 หนุนพนักงานทำกิจกรรมจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา จำนวน 1 วันต่อปี พร้อมสร้างความยั่งยืนทางภาคการเงิน ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ในปีนี้เพิ่มเป้าหมายสะสมจาก 20,000 ชั่วโมง เป็น 50,000 ชั่วโมง และมุ่งสู่ 150,000 ชั่วโมง ภายในปี 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ กองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาฯ จ.น่าน
คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ (สอ.) เปิดเผยว่าได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร e-Learning ใหม่ หลักสูตร "การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
ผู้เข้าชม  972