ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ธนาคารได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ขึ้น โดยมีการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้แก่ทุกหน่วยงานของธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้ธนาคารสามารถถ่ายทอดเป้าหมายในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติการในสายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และช่วยบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกัน สร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(ระยะเวลาโครงการ ปี 2555-2560)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทย สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบผ่านการจัดทำโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning: ...

อ่านต่อ...

โครงการ AFTERKLASS (เริ่มดำเนินการ ปี 2557) ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชน อายุระหว่าง 12-20 ปี ผ่าน www.afterklass.com ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้ากับพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบัน สมาชิก AFTERKLASS จะได้รับความ...

อ่านต่อ...

โครงการรักษ์ป่าน่าน (เริ่มดำเนินการ ปี 2557) มีเป้าหมายสูงสุดคือ การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำน่านซึ...

อ่านต่อ...

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน (เริ่มดำเนินการปี 2558) ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความ...

อ่านต่อ...

โครงการคนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุง (เริ่มดำเนินการปี 2533) ด้วยความรับผิดชอบต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและชุมชนในละแวกที่ธนาคารตั้งอยู่ ธนาคารจึงสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อธนาคาร โดยนับตั้งแต่ปี ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การเงิน
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ กองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาฯ จ.น่าน
ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำพลัง "กรีน ดีเอ็นเอ" ปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ต่อยอดโครงการสะสมความดีปีที่ 2 หนุนพนักงานทำกิจกรรมจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา จำนวน 1 วันต่อปี พร้อมสร้างความยั่งยืนทางภาคการเงิน ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ในปีนี้เพิ่มเป้าหมายสะสมจาก 20,000 ชั่วโมง เป็น 50,000 ชั่วโมง และมุ่งสู่ 150,000 ชั่วโมง ภายในปี 2561
คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ (สอ.) เปิดเผยว่าได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร e-Learning ใหม่ หลักสูตร "การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
ผู้เข้าชม  5327