มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือระหว่างเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2559 ณ ลานเอนกประสงค์จังหวัดเชียงใหม่ หอประชุม 80 ปี อบจ. โดยจะมีการแสดงงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการฝึกอบรมให้แก่เกษตร

นายหลุยส์ เนียมพรมราช ประธานเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ฯพณฯนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้กลไก “ประชารัฐ”ได้มอบหมายให้ ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นำเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน นำพาประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีรายได้ระดับกลางค่อนข้างสูงไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีรายได้สูงขึ้น และในที่สุดสามารถก้าวหน้าพ้นจากประเทศที่กำลังพัฒนาไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไปโดยภายในงานมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วนและเพื่อสร้างเครือข่ายสานพลังประชารัฐ ส่งเสริม ความสามารถการจัดการผลผลิตของเกษตรกรและการขยายตัวของสินเชื่อสถาบันการเงินอย่างมีเป้าหมาย การจัดงานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2559 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์จังหวัดเชียงใหม่(หอประชุม 80 ปี อบจ.) ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม อาทิ การแสดงวิสัยทัศน์ของฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ การปิดงานโดยรายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย การแสดงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรจำนวน 200 ร้านค้า และการออกร้านของประชาชนทั่วไป 200 ร้านค้า การฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน 21,000 คน วันละ 3,000 คน ทั้งหมด 7 วัน จำนวนทั้งสิน 21,000 คน และการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริม ZMEs Start-up and Social Enterprise ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายเป็นธุรกิจการเกษตรกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ การลงนามระหว่างในสัญญาซื้อขายเทคโนโลยีแปรรูป บรรจุหีบห่อ ระหว่างเกษตรและนักธุรกิจจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการจากเชียงใหม่และบริษัทจัดการตลาดร้านสะดวกซื้อจำนวน 2,000 สาขา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันดังกล่าว

ข่าวโดย : กัลย์สุดา บานใบ/เมธี จอมจันทร์
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

ผู้เข้าชม  1084