WebPage

การบริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน หรือการเป็นพลเมืองภาคธุรกิจ ย่อมเป็นแนวคิด หรือกรอบหลักการที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
5 ผู้เข้าชม
ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise คือ องค์กรที่มีตัวตน จุดยืน และดำเนินการเพื่อเป้าหมาย (Goal) ทางสังคม เช่น เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ปัญหาคนยากไร้ ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยมีก...
19 ผู้เข้าชม
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
124 ผู้เข้าชม
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
114 ผู้เข้าชม
โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติผู้รับรางวัล ผู้ทำความดีเพื่อสังคม 7 สาขา เพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน”
612 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  2611