WebPage

Impact Biz

การบริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน หรือการเป็นพลเมืองภาคธุรกิจ ย่อมเป็นแนวคิด หรือกรอบหลักการที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
1689 ผู้เข้าชม

Impact Creator

ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise คือ องค์กรที่มีตัวตน จุดยืน และดำเนินการเพื่อเป้าหมาย (Goal) ทางสังคม เช่น เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ปัญหาคนยากไร้ ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยมีก...
2412 ผู้เข้าชม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3852 ผู้เข้าชม

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1377 ผู้เข้าชม

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
5411 ผู้เข้าชม

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
13237 ผู้เข้าชม

“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี”

โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติผู้รับรางวัล ผู้ทำความดีเพื่อสังคม 7 สาขา เพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน”
1733 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  8344