องค์กรสนับสนุนภาคสังคม

Thailand Securities Institute


วิทยาลัยโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE), Thammasat University

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.

หลักสูตร International MBA ผลิตบุคลากรที่เป็น Change Makers

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

สถาบันอาศรมศิลป์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม

ศูนย์ยูนุสแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Sasin Entrepreneurship Center (SEC)

Entrepreneurship has been an integral part of Sasin’s culture since we were founded over thirty-two years ago. “Self-reliance and Entrepreneurship” has long been a key Sasin learning objective.

Sasin Center for Sustainability Management (SCSM)

SCSM focuses on three areas of sustainability management.

1.curriculum  2.corporate consulting 3.research

G-Lab, School of Global Studies, Thammasat University

G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.

มูลนิธิเพื่อคนไทย

(Khonthai Foundation)

องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(Thai Health Promotion Foundation)

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 

Change Fusion Institute

เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน  เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย 

Ashoka ประเทศไทย

Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems

Ma:D

เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

C asean

Collaboration for the better of ASEAN's connectivity

Nexus Thailand

Nexus is a global movement to bridge communities of wealth and social entrepreneurship.

Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

Thai Young Philanthropist Network (TYPN) is a network of young social-minded professionals with a shared mission to make a positive difference to Thailand.

OXFAM

Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam works to find practical, innovative ways for people to lift themselves out of poverty and thrive.

British council

The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this work cultural relations.

ผู้เข้าชม  1459