องค์ความรู้ (Reading)

คู่มือ Design Thinking

โดย ทีมงานจาก d.school มหาวิทยาลัย Standford ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิริยา วิจิตรวาทการ

School of Changemakers

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่สนใจแก้ไขปัญหาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)

ผู้เข้าชม  713