คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการวัดผลตอบทางทางสังคมจากการลงทุน

ผู้เขียน/ผู้จัดทำ สฤณี อาชวานันทกุลและภัทราพร แย้มละออ ระบบบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ของ FRINGER คนชายขอบ

ผู้เข้าชม  1736