การศึกษาการประเมินผลด้วยเครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(Social Return on Investment)

การศึกษาการประเมินผลด้วยเครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)ต่อการประกอบการทางสังคม : กรณีศึกษาธนาคารปูจังหวัดชุมพร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในบริบทของประเทศไทยและทดสอบประเมินการใช้เครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ซึ่งเป็นเครื่องมือประยุกต์วัดผลทั้งด้านการสร้างกำไรทางธุรกิจ (Business Profit) ซึ่งเป็นผลตอบแทนทางการเงินโดยตรงที่มีต่อตัวเองหรือเจ้าของ และการสร้างกำไรทางสังคม (Social Profit) ซึ่งเป็นผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กิจการตั้งเป้าแก้ปัญหาโดยทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้เขียน/ผู้จัดทำ สุชาติ เอกไพฑูรย์
นักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แหล่งข้อมูล: จากวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 131 กรกฎาคม-กันยายน 2554

ผู้เข้าชม  1181