การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) : กรณีศึกษาการดำเนินงานของ สสส.

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) :
Social Return on Investment (SROI):
กรณีศึกษาการดำเนินงานของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Selected Cases from Thai Health Promotion Foundation

ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดยใช้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)เป็นกรณีศึกษา

แหล่งข้อมูล: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้เข้าชม  1259