สาระน่ารู้จากงาน SET Social Impact Day 2016

   

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและ
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

คุณปิตาชัย เดชไกรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Siam Organic

 

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผูŒ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพยฯ ร่‹วมเปิดโครงการ SET Social Impact Day 2016 เวทีเชื่อมโยงความร่‹วมมือ ของภาคธุรกิจและภาคสังคม ครั้งที่ 1 โดยกล่‹าวแสดงความยินดีในการจัดงาน ในครั้งนี้...อ่านต่อ
  ปิตาชัย เดชไกรศักดิ์ ประธานเจŒ้าหน้Œาที่บริหาร Siam Organic ได้Œแสดงมุมมองความคิดเห็นในการประกอบการธุรกิจ SE เมื่อปี‚ 2011 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การแกŒ้ปั˜ญหาสังคมที่เกี่ยวกับปั˜ญหาความยากจนของเกษตรกร และเพื่อให้Œผู้Œบริโภคได้Œรับประทานข้Œาวอินทรีย์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพของผู้Œบริโภค...อ่านต่อ   ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงประวัติและวัตถุประสงค์เริ่มแรกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ คือการให้โอกาสคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพการศึกษาและการดำรงชีวิต โดยดำเนินโครงการหลัก ๆ ที่ดอยตุงมากว่า 27 ปี…อ่านต่อ
       

 

   

คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

Mr.Ryan Galloway Director and Co-Founder of iCare Benefits in Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Dr.Bob Doherty  Acting Dean, The York Management School and Director of Divine Chocolate

ธุรกิจของบริษัทอยู‹ในภาคอสังหาริมทรัพย์มากว่‹า 46 ปี‚ มีผลการประกอบการที่ดีและมั่นคง ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคสังคมและประชาชน จึงได้Œดำเนินโครงการธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นในช่‹วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี‚ 2540 โดยเริ่มการทำธุรกิจเพื่อสังคมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่‹างๆ ของบริษัทที่ได้Œก่‹อสร้Œางเสร็จสิ้นและส่‹งมอบให้Œผู้Œอยู่‹อาศัย ในการให้Œบริการและจัดการความเป็šนอยู่‹ของแต่‹ละอาคาร ...อ่านต่อ   The idea or concept of the business is to help workers who are working in manufacturing and service industries who have their monthly income less than 500 U.S. dollars to be happy with their work and have a better quality of life. In 2014, the company has about 10,000 members in Vietnam. ...read more   Dr. Bob Doherty started his discussion by introducing about his background and his working experience which is mainly in the academic field. He has been working with York Management which is part of the University of York and currently is acting Dean of The York Management School, U.K, focusing on the research area of Social Enterprise and fair trade...read more
       

 

       

Mr. Prinn Panitchpakdi Managing Dreictor, CLSA Securities (Thailand) Limited

 

 

 

 

้His personal viewpoint on Social Enterprise as a position of an investment banker. It is somewhat true that in the investment banking industry, the goal is to maximize shareholders’ value and wealth which may contract to the philosophy of being a social enterprise. However, the trend of global investment nowadays is changing....read more        

 

สถิติที่น่าสนใจจากงาน SET Social Impact Day 2016

ผู้เข้าชม  1754