ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment

ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 95/2559

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

       ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2559  สะท้อนถึง บจ. เห็นความสำคัญและมีพัฒนาการในการดำเนินธุรกิจสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) สอดคล้องแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ให้เติบโตอย่างยั่งยืน นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือ "หุ้นยั่งยืน" ในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 55 บริษัทจาก 51 บริษัทในปีที่ผ่านมา เป็น บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ SET 49 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 6 บริษัท โดย บจ. มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 66% จาก 60% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวัดจาก 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ (รวม บรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมิติด้าน "สังคม" มีความโดดเด่นในเรื่องพัฒนาการ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 7% จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บจ.ในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่มจาก 8 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 81% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินเป็นกลุ่มที่มี ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนพัฒนาขึ้นโดดเด่นมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 69% จาก 58% ในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินความยั่งยืนในปีนี้ จึงช่วยสะท้อนให้เห็นว่า บจ. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความสมดุลด้าน ESG มากขึ้น สอดคล้องแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพ บจ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน "ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลก ซึ่งผู้ลงทุนไม่ได้คำนึงเพียงแค่ผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยังให้ความสำคัญในการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติของ ESG ด้วย โดยจากรายงานการศึกษาและการเก็บข้อมูลจากผู้จัดการกองทุนและผู้ลงทุนกว่า 3,000 คน จากองค์กรต่างๆ ใน 100 ประเทศทั่วโลก ของ MIT Sloan Management Review และThe Boston Consulting Group ในปี 2559 พบว่า 50% ของผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะลงทุนในบริษัทที่ได้ผลประเมินการดำเนินงานด้าน ESG ไม่ดี และ 60% มองว่าบริษัทที่มีผลประเมินด้าน ESG ดีจะช่วยลดความเสี่ยงและลดต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ของบริษัทให้ต่ำลงได้ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาว" นางเกศรากล่าว สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก "หุ้นยั่งยืน" จะพิจารณาจากการตอบแบบประเมิน ซึ่ง บจ. ต้องมีคะแนนอย่างน้อย กึ่งหนึ่งในแต่ละมิติของทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยปีนี้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องผลประกอบการ และการคัดกรองด้านการกำกับดูแลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุนไทย เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อที่ www.set.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) โทร. 0 2009 9882 และ 0 2009 9885

"ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน"

ผู้เข้าชม  831