มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ และ นางดวงตา จิตตะกาญจน์ รับรางวัลสาขาการพัฒนาห้องสมุด

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต สาขาการพัฒนาห้องสมุด 


         มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
องค์กรเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2535 มุ่งทำงานต่อเนื่องนับ 25 ปี 
เพื่อผลักดันการส่งเสริมการอ่าน การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสถานศึกษาต่างๆ  ที่ทำงานผลักดันการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

         นางดวงตา  จิตตะกาญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จ.กระบี่ ผู้สละแรงกาย เวลา และทุนทรัพย์ส่วนตัวทำงานกว่า 37 ปี ด้วยแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ทั้งกาย วาจา และ จิตใจ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบในด้านต่างๆ สร้างโรงเรียนแกนนำการอ่าน ส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน วัด ค่ายทหาร
และสถานที่ท่องเที่ยว สร้างทีมยุวบรรณารักษ์ที่มีภาวะผู้นำและส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจทำงานเพื่อส่งเสริมการอ่านทั้งในโรงเรียน และขยายผลไปยังชุมชน 
ส่งผลให้แกนนำยุวบรรณารักษ์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างยุวทูตการอ่านและยุวบรรณารักษ์รุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ต่อไป

ผู้เข้าชม  1079