รางวัลสุกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมดนตรี

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี รางวัลสุกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมดนตรี  

วงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา 

วงดนตรีออร์เคสตร้าเยาวชน ศูนย์รวมและพื้นที่ของโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน มีความแตกต่างทั้งอายุ ศาสนา วัฒนธรรม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าถึงการเล่นดนตรีอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมได้อยู่ และเรียนรู้ดนตรีร่วมกัน ทำกิจกรรมเพื่อดูแลสังคมร่วมกัน นำไปสู่ความสมานฉันท์ในพื้นที่มีความวุ่นวายไม่สงบและปลอดภัยได้   

โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ด้วยจิตและวิญญาณ

วงออร์เคสตร้า เทศบาลนครยะลา เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ไม่มีความรู้ทางด้านดนตรี ตั้งแต่อายุ 7-15 ปี  เริ่มเรียนตั้งแต่การอ่านโน้ตดนตรีสากล จนสามารถจัดแสดงคอนเสิร์ตได้ และยังเป็นวงออร์เคสตร้าเยาวชนที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย  โดยเยาวชนจะได้รับประสบการณ์จากการเดินทางไปแสดงในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เข้าชม  1376