รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม  

นายดำรงค์ บุญยัง   

หัวหน้าโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยมูลนิธิดวงประทีป ประธานเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร และผู้นำเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยแห่งประเทศไทย เจาะกลุ่มชักชวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เข้าเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่ป้องกันภัย เฝ้าระวังเหตุ ไฟไหม้  ซึ่งการทำงานได้หล่อหลอมพฤติกรรมทำความดีเพื่อเอาชนะยาเสพติด แก่กลุ่มเสี่ยงและยังเป็นต้นแบบขยายผลไปในชุมชนอื่นๆ

นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ  ประธานกรรมการมูลนิธิพร้อมใจพัฒนา ผู้ทุ่มเทอุทิศตนทำงานเพื่อการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตยและทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนแออัดกว่า 30 ปี มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในชุมชน โดยริเริ่มโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมเขตปลอดยาเสพติด โครงการป้องกันโรคเอดส์มูลนิธิดวงประทีป และจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดคลองเตย สร้างแนวร่วมชุมชนอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดที่เข้มแข็งใน 18 ชุมชนกว่า 360 คน 

ผู้เข้าชม  1107