ภาพบรรยากาศ SE101 Chapter 4 : SE Business Model Canvas

ภาพบรรยากาศงาน SE101 Chapter 4 : SE Business Model Canvas ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารตลาดหลักทรัพยืแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ผู้เข้าชม  924