โครงการ "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ดำเนินการโดย มูลนิธิดวงประทีป ต่อเนื่อง 10 ปี คัดเลือก 9 เยาวชนต้นแบบ ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม และด้านสังคมและพัฒนาชุมชน เพื่อรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ จากพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และคุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณ และทุนทรัพย์เพื่อเป็นรางวัล

ผู้เข้าชม  1346