สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน

บจ. กว่า 600 บริษัท ล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทย นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติแล้ว บจ. ยังได้ใช้ศักยภาพกำลังความรู้ความสามารถขององค์กรในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม อาทิ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ การสร้างและพัฒนาทักษะแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ บจ. ยังเข้าร่วมโครงการประชารัฐเพื่อสังคมในการผลักดันการแก้ปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาเร่งด่วนอื่นๆ อีกด้วย

ผู้เข้าชม  1152