มอบทุนสนับสนุน โครงการ "คอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต"

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท

แก่นายแพทย์อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตระการพืชผล เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดใหญ่

มอบแก่โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หนึ่งในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล

จากรายชื่อโรงพยาบาลรัฐ 40 แห่ง ที่รวบรวมรายชื่อจากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรของแพทยสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และได้เชิญชวนองค์กรและผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ "คอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต"

ผู้เข้าชม  1278