โครงการผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมคณะจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

ร่วมเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายการดำเนิน “โครงการผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อจัดหางบประมาณ

เป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยวิกฤตที่มีฐานะยากจน จากนพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบเงิน 5.25 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ ผ่านโครงการฯ

ผู้เข้าชม  768