งานเปิดห้องดนตรีไทยของเด็กนักเรียน”วงเด็กภูมิดี”

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ และรศ.ดร สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ร่วมเปิดห้องดนตรีไทย และชมการแสดงดนตรีไทยของเด็กนักเรียน”วงเด็กภูมิดี” วงดนตรีไทยที่เกิดขึ้นจากโครงการ”เด็กภูมิดีด้วยดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ ฯ สนับสนุนมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมดนตรี สร้างทักษะการเล่นดนตรี เป็นสื่อกลางผลักดันให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด และมีเวทีการแสดงสามารถประกอบเป็นอาชีพโดยรับแสดงในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ผู้เข้าชม  918