พิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติอย่างเป็นทางการ

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติอย่างเป็นทางการให้แก่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งมีรูปทรงศิลปะล้านนาได้รับการออกแบบและอำนวยการสร้างโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปิน จ.เชียงราย เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก และใช้เป็นรมณียสถานสำหรับการจัดวิปัสสนากรรมฐานที่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง 1,000 คน อันเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดสติ ปัญญา และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนปัจจัยสมทบทุนสร้างในปี 2557 จำนวน 10,000,000 บาท โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ประกอบพิธี และชาวเชียงรายที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากมาร่วมอนุโมทนาบุญเมื่อ 29 มกราคม 2561 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างวิปัสสนาคารนานาชาตินี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการศึกษา และพัฒนาด้านพุทธศาสนา จริยธรรม และคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ผู้เข้าชม  1237