“Impact Echoes” โครงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

ดร.กฤษฏา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว เปิด โครงการ “Impact Echoes” โครงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม โดยมีบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิก SET Social Impact Platform และองค์กรภาคสังคม ส่งเข้าร่วมประเมิน 22 โครงการ โดยมุ่งหวังให้ผู้สร้างผลลัพธ์ทางสังคมเข้าใจกระบวนการและนำความรู้ไปต่อยอดและขยายผลลัพธ์ทางสังคมให้กว้างขวาง และนำผลที่ได้รับไปใช้สื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาให้เงินทุนหรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของมูลนิธิรากแก้วเข้าร่วมเป็นทีมประเมิน

ผู้เข้าชม  1455