ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต สาขาการพัฒนาห้องสมุด

................................................................................

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำความดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560” รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบแก่ 1) ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ ที่รวมตัวหลังจากเกษียณอายุราชการ จัดตั้งชมรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชน 2) นางกัญญา มุสิกา ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนคลองขวาง อ. เมือง จ. ตราด ผู้อุทิศตนทำงานพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์ อ. ปัว จ. น่าน ริเริ่มโครงการรักการอ่าน บ่มเพาะการเรียนรู้จากการอ่านนิทาน ขยายเครือข่ายสร้างนิสัยรักการอ่านจากโรงเรียนสู่บ้าน จากลูกหลานสู่ชุมชน

คลิกรับชม VTR พิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=KCIXOzANX78&feature=youtu.be

ผู้เข้าชม  1261