การยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

การยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise คือ ?
การที่ภาคเอกชนซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนได้ประกอบกิจการ หรือดำเนินการโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ซึ่งมิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือ เจ้าของกิจการหรือการดำเนินการรวมทั้งมีลักษณะพิเศษ


คกส.คือ ? 
คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า คกส. และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai Social Enterprise Promotion Board” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 

วิธีการยื่นแบบคำขอหนังสือรังรองกิจการเพื่อสังคม
1.ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

 
ดาวน์โหลดแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม   คลิก!!

 

ติดต่อ คกส. ได้ที่
คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร 02-659-6157 , โทรสาร 02-659-6393

 

ผู้เข้าชม  3909