SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 3 “Body Fit & Firm”

SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 3 “Body Fit & Firm”

เรียนรู้แบบการดำเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย แก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ที่ทำให้ไม่สามารถไปถึงยังเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดย Coach ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา

ผู้เข้าชม  1305