อบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์"

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ภายใต้โครงการ "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนตั้งแต่ปี 2550

ผู้เข้าชม  1137