Inside the Design การออกแบบ "กราฟิกเพื่อชุมชน"

"สิ่งใดก็ตาม ถ้ามีลักษณะเฉพาะหรือปรากฎอยู่ในพื้นที่นั้น ย่อมเป็นตัวแทนสะท้อนถิ่นได้”

แนวคิดที่ อาจารย์ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ในโครงการ SET Social Impact Gym 2018 : Extra Gym : Inside the Design สำหรับการออกแบบ "กราฟิกเพื่อชุมชน" ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นในวันที่ 4 ต.ค. โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ

อาจารย์ไพโรจน์ เน้นเรื่อง "การออกแบบให้พอดีกับปัจจุบัน" ที่ดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นตัวตนของชุมชน และวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ไม่ต้องแพง มาประกอบการออกแบบตราสินค้าและหีบห่อที่สามารถ "สื่อสาร" ได้ ทำให้หลายชุมชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 

ผู้เข้าชม  1048