SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 รอบชิงชนะเลิศ

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัลแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา ในการประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นอีกหนึ่งเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรีที่สร้างโอกาสแก่เยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเวทีนี้ยังได้สร้างเยาวชนสู่เส้นทางดนตรีทั้งระดับประเทศ และนานาชาติมาแล้ว 
ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในปีนี้ ได้แก่

ระดับประถมศึกษา
เด็กชายธนวิน ธนพรธวัล เครื่องดนตรี กู่เจิง
เด็กชายคณธัช แย้มสุวรรณ เครื่องดนตรี ระนาดเอก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยธวัช อติโภภัย เครื่องดนตรี เปียโน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง เครื่องดนตรี พิณ

ระดับอุดมศึกษา
นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ขับร้อง

ติดตามผลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set

ผู้เข้าชม  954