เริ่มแล้ว “SET SE 102”

         เริ่มแล้ว “SET SE 102” หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ฝึกลงมือปฏิบัติจริง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) สู่ความยั่งยืน ด้วยสุดยอดความรู้จากวิทยากรชั้นนำ และเรียนรู้การทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เข้มข้นตลอด 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562

 ภาพบรรยากาศ การ Workshop SET SE 102 ปี 2018

   

   

   

ผู้เข้าชม  1741