“ทอ Greater – Together”

            ศิลปะบำบัดด้วยการทอผ้า อีกหนึ่งวิธีการที่ SE: Heartist ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็กพิเศษ   Heartist ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยร่วมใน SE101 และโครงการ Social impact Gym ทำให้ได้รับ ข้อเสนอแนะ และเครือข่ายพันธมิตร ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อยอดธุรกิจ 

            ล่าสุด จัด workshop “ทอ Greater – Together” ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อปูพื้นความรู้ ให้จิตอาสาก่อนเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลน้อง ๆ ใน "โครงการวิจัยพัฒนากี่ทอมือเพื่อบุคคลออทิสติก" ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กพิเศษกับการใช้กี่ทอมือ เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาเด็กพิเศษด้วยศิลปะบำบัดให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

ผู้เข้าชม  818