SE102  ในการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมนั้น หมายถึงการสร้างความแข็งแกร่งทั้งในเชิง คุณค่า (Value Proposition) เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) และศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ (Enterprenureship) เพราะหากขาดองค์ประกอบส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือมีความไม่สมดุลย์แล้ว ตัวองค์กรเอง ย่อมกลายเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน เติบโต ถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละธุรกิจอาจมีที่มา หรือความเป็นมาที่แตกต่างกัน Social Enterprise หรือธุรกิจเพื่อสังคม อาจเริ่มทำงานจากโครงการทางสังคมระยะสั้น การเป็นมูลนิธิ การรณรงค์เล็ก ๆ หรือเป็นเพียงแรงบันดาลใจของคนเพียงคนเดียว แต่หากโมเดลการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถออกแบบอย่างมีนวตกรรม และจัดการได้อย่างเป็นระบบ ย่อมสามารถพัฒนาศักยภาพและขยายตัว ทั้งส่วนองค์กรเอง และผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม อันเป็นเป้าหมายสูงสุด
 
          SE102 ถือเป็นส่วนเติมเติมที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างศักยภาพให้ ผู้ประกอบการสังคม เป็นนักประกอบการ ที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบการเรียนรู้ ให้อยู่ในกระบวนการเรียนทำ กล่าวคือ ผู้เรียน เรียนจากความจริงที่ทำมา โดยมีองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ (Practitioner) เป็นผู้ถ่ายทอดแนะนำ ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนจึงเป็นการฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ไข และเรียนรู้ (workshop) ร่วมกัน กล่าวคือเน้นการเรียนรู้ ทั้งมิติ “ตัวตน” (Self) และ องค์กร (SE)  
 
          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกแบบการเรียนรู้ (learning) เพื่อการเรียนทำ (Activation) โดยเน้นที่กระบวนการ (journey) ขั้นตอน (Process) ที่ช่วยลำดับเหตุและผล ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ด้วยแนวคิดที่ว่า ในการออกแบบโปรแกรม SE 102 กระบวนการมีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจุดหมายปลายทาง โดยเน้นการปฏิบัติจริง จากลำดับของการเรียนรู้ “ตัวตน” ของผู้ประกอบการ
ผู้เข้าชม  5413