ป่าไม้มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศและเศรษฐกิจ

ป่าไม้มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศและเศรษฐกิจ

      ปริมาณป่าไม้ที่ลดลงมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ เสียสมดุลทางธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อ สภาพดิน น้ำ อากาศ สัตว์ป่า พันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม โลกร้อน จึงเกิดขึ้นทุกปี ในอดีตสภาพป่าในเมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากขนาด “ไม้” ยังเคยเป็นทรัพยากรส่งออกหลักของประเทศ แตกต่างกับปัจจุบันที่ป่าไม้กลายเป็นพื้นที่ส่วนน้อย ป่ากลายเป็นพื้นที่หายาก ไม่มีใครเห็นคุณค่าของป่าไม้ ตามข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าทั้งหมดประมาณ 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.60 ของพื้นที่

ซึ่งตามการวิเคราะห์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ระบุถึงพื้นที่ป่าที่ประเทศไทย “ควรมี” เพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมดุล อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 129 ล้านไร่

     SET Social Impact ชวนร่วมปลูกป่าและร่วมปกป้องดูแลต้นไม้ของแผ่นดิน ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

ขอบคุณภาพจาก กรมป่าไม้
#CaretheWild
#สร้างป่าด้วยใจ 

 

ผู้เข้าชม  5322