Impact Creator


          ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise คือ องค์กรที่มีตัวตน จุดยืน และดำเนินการเพื่อเป้าหมาย (Goal) ทางสังคม เช่น เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ปัญหาคนยากไร้ ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยมีการวัดผลและสื่อสารผลลัพธ์ทางสังคม มีผลการดำเนินงานเป็น Impact ที่ได้สร้างขึ้น
ทั้งในระดับ output และ outcome โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และขยายงาน (impact re-invest)

ทั้งนี้ การดำเนินการของธุรกิจประเภทนี้ จะไม่ได้เป็นไปเพื่อการแสวงหากำไรสูงสุด โดยรายได้ที่เกิดขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานจะมิได้มาจากการบริจาคแต่เป็นการค้าขาย การให้บริการ 
          ทั้งนี้ บนหลักการทำงานของธุรกิจประเภทนี้ ย่อมต้องมีจุดยืนสำคัญในเรื่องธรรมภิบาล และการบริหารงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ดังนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) จะมีความแตกต่างจากนักธุรกิจทั่วไป ในส่วนของเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กร
การออกแบบนวัตกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นปัจจัยหลัก รวมทั้ง การนับรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ที่กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ ระบบนิเวศน์ ดิน ฟ้า อากาศ ได้ทั้งสิ้น เหล่านี้ถือเป็น “คุณค่า” (Value Proposition)
สำคัญที่เป็นความแตกต่างมีความหมายในการดำรงอยู่มากกว่าธุรกิจปกติทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น การที่เป็นธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านมีส่วนทำให้กระบวนการดำเนินธุรกิจ ของ SE มีความยั่งยืนในตัวเอง กล่าวคือ มีกลไกที่ป้องกันความเสี่ยงในตัวเอง (risk management) ที่ดี

           อย่างไรก็ดี การที่ผู้ประกอบการ ต้องขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายทางสังคม และดูแลความอยู่รอดทางการเงิน ไปพร้อม ๆ กัน เฉกเช่นนักธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ จึงถือเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปัจจุบัน ยังมีธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย จำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับจำนวนของสมาคมหรือมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่แพรตฟอร์มนี้จึงเปิดให้นักธุรกิจเพื่อสังคม สามารถนำเสนอตัวตน แบ่งปันประสบการณ์ และเปิดช่องทางในการต่อยอดความร่วมมือกับผู้ที่สนใจโดยแบ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านผู้เปาะบาง และด้านสุขอนามัย

 

 

(ผู้ที่สนใจในการร่วมดำเนินการ หรือ ต้องการสนับสนุนโครงการของกิจการเพื่อสังคม สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่   ของเว็บไซต์  SET Social Impact จะร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้าง business Co-creation เพื่อสานความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืน)

 

ผู้เข้าชม  2533