รับฟังกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อน-หลัง Covid

รับฟังกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อน-หลัง Covid 
หัวข้อ “Building Sustainable Business in Post-COVID world”
 
โดย คุณนพเก้า สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
และ คุณศุภกร เอกชัยไพบูลย์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
#CCCLiveForum #Sustainable
ผู้เข้าชม  555