SE101 Online Offering

ในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศนั้น การพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ ให้พร้อมต่อการขับเคลื่อน เป็นหัวใจหลักของปัจจัยความสำเร็จ ไม่ว่าการพัฒนาจะเป็นภาคส่วนไหนในระบบเศรษฐกิจ ทั่งนี้ ในการสร้างพลเมือง เพื่อรองรับศตวรรษหน้าของการเติบโต เราหมายถึงการออกแบบภูมิรู้ ของคนในวันปัจจุบัน ให้พร้อมต่อการต่อยอด พร้อมรับมือกับพลวัตร และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิม ถือเป็นประเด็นสำคัญในการส่งมอบ หรือต่อรุ่นคน ให้รับไม้การเติบโตได้

 

ในปัจจุบันการออกแบบการเรียนรู้ ทั้งในระบบการศึกษาที่เป็นทางการ และการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการออกแบบ การเรียนรู้ของผู้เรียนในวัยเรียน ยังต้องขยายขอบเขตการออกแบบไปยัง วัยทำงาน และผู้เรียนรู้ที่เป็นบุคคลปัจฉิมวัยด้วย อย่างไรก็ดี หากจะกล่าวถึงความพยายามในการสร้างผู้ประกอบการ รองรับการพัฒนาในยุคหน้า การสร้างศักยภาพของคนเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ย่อมต้องหมายรวมถึงการฝังรากฐานชุดความคิดในเรื่องความยั่งยืนไว้ด้วยในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ด้วยแนวคิดเบื้องหลังที่ว่า ธุรกิจที่มิได้พัฒนาบนฐานความสมดุลย์ ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 

ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการ SET Social Impact SE101@University ขึ้น โดยส่งมอบเนื้อหาในหลักสูตร SET SE101 ซึ่งออกแบบให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาความคิด (เรียนรู้) พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาการกระทำ (เรียนทำ) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการนำเนื้อหาไปสร้างหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางสังคม ที่สามารถสร้างธุรกิจ ได้อย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหา ผู้สอน และวิธีการสื่อสารความรู้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนชุดความรู้ วิทยากร ทีมที่ปรึกษา และเทคนิคการเรียนรู้

 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ความรู้และแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเผยแพร่ไปให้กว้างขวาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีดำริที่จะสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไร้ข้อจำกัดของการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ดังกล่าวมีความเป็นสาธารณะ ในรูปแบบของการเรียนด้วยตัวเอง ผ่านสื่อดิจิตอล – SET SE101 Online Offering  

 

เป้าหมายหลัก

  1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดคู่ขนานทั้งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

เป้าหมายร่วม

  1. เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการเรียนรู้ การสร้างทรัพยากรบุคคล
  2. สร้างวัฒนธรรมใหม่ ให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการบูรณาการ เป็น norm ใหม่ของเศรษฐกิจไทย

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. สร้างสื่อความรู้ ที่มีประสิทธิภาพ และรบบการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยง Online-Offline-Onground (OOO 3-O)
  2. เผยแพร่สื่อความรู้ และพัฒนาต่อยอดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ ของ SET Social Impact

 

กลยุทธ์การดำเนินการ

ออกแบบให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม ให้กว้างขวาง ทั้งในส่วนของความรู้ วิธี และวิถี รวมทั้ง ออกแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่เน้นให้เกิดนักธุรกิจเพื่อสังคมจากจิตวิญญาณ ที่จะนำไปสู่การประกอบการได้จริง อย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของ OOO จะเป็นจุดเริ่มต้น ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคนที่สนใจ การสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดทางเข้าถึงการเรียนรู้ในลำดับต่อไป เพื่อพร้อมกับการต่อยอดในการเรียนรู้เชิงลึกในมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การเรียนทำจริงกับโปรแกรมต่าง ๆ ขององค์กรพี่เลี้ยงได้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

 

เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  1. SE คืออะไร?  Social Enterprise and Social Impact Investment in Thailand ความเป็นมา และความหมายของธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งภาพรวมการพัฒนาการ และอนาคตของ SE ในประเทศไทย สถานการณ์และแนวโน้มของการลงทุนทางสังคมในประเทศไทย หัวใจและบันไดสู่การเป็น SE
  2. SE เกิดขึ้นเพื่ออะไร? SE Value Proposition จากการที่ SE เกิดขึ้นจากเป้าหมายทางสังคม จึงต้องให้ความสำคัญในการกำหนด วิเคราะห์ และสร้างความชัดเจนที่แข็งแกร่งในเรื่องคุณค่า (Value Proposition) ที่ธุรกิจเพื่อสังคมส่งมอบ การกำหนดความหมาย ความสำคัญ การออกแบบ Value Proposition การสร้างรูปธรรมของคุณค่าผ่านการดำเนินธุรกิจและทุกกิจกรรม ซึ่งจะสะท้อนผลลัพธ์ทางสังคมหรือความเปลี่ยนแปลง ที่ธุรกิจตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งยังเป็นแกนกลางหลักในการ สร้างความชัดเจนและพัฒนา Business Model Canvases ให้มีความชัดเจนแม่นยำ มีจุดยืน จุดย้ำในการดำเนินงาน เผื่อผลลัพธ์ทั้งทางการเงินและสังคม
  3. SE จะดำเนินงาน และประเมินผลลัพธ์อย่างไร? SIA & SROI ความสำคัญ และความแตกต่างระหว่าง SE และบริษัททั่วไป คือเป้าหมายและผลของการดำเนินการที่เป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่เงิน ดังนั้นการวัดผลลัพธ์ที่สร้าง จึงเป็นพันธกิจกสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธุรกิจ และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสังคม ต้องให้ความสำคัญในระดับต้น และต้องเตรียมระบบการทำงานให้พร้อมเพื่อการเก็บข้อมูล ติดตาม ประเมินผล จึงต้องเรียนรู้ถึงการออกแบบการประเมิน วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ในการทำ SIA & SROI
  4. SE อยู่รอดทางการเงินอย่างไร ?  เนื่องจาก SE เป็นการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดธุรกิจเป็นหลัก โดยไม่พึ่งพาเงินบริจาค ดั้งนั้น Financial Model จึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่ดำเนินงาน ว่ามีเหตุและผล โดยแสดงผลเป็นตัวเลขที่ชัดเจน การมีระบบการเงินที่แข็งแกร่ง หมายถึงความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้ยั่งยืน และศักยภาพในการเพิ่มขนาด ขยายผลให้กว้างไกล (Scale) จากจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ การเงินพื้นฐาน โครงสร้างของต้นทุน ลักษณะของ Financial Model และตัวอย่างธุรกิจ
  5. SE มีตัวอย่างอะไร? Social Entrepreneur ธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบัน มีหลากหลายระดับการพัฒนา และหลากหลายรูปแบบ (model) ในการแก้ไขปัญหา และมีหลายมิติปัญหาที่เกี่ยวข้อง ความหลากหลายเหล่านี้ เห็นเงื่อนไขสำคัญที่การเรียนทำธุรกิจเพื่อสังคมจำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากกรณีศึกษา แนวทางการทำงาน หรือแรงบันดาลใจ ที่หลายธุรกิจมีบทเรียน มีแนวทาง หรือเน็ตเวิร์คการทำงาน ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ (นำเสนอตัวอย่างจาก 6 มิติปัญหาสังคม)

 

ผู้เข้าชม  4887