ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง

หมู่ 7 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ลดแล้ง ลดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม”

ชุมชนให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลป่าหลังการปลูก ส่งผลให้พืชพันธุ์ในพื้นที่มีอัตราการรอดตาย 
ช่วยลดปัญหาความแห้งแล้งและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
 
พื้นที่ปลูก : 50 ไร่
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น เช่น ประดู่ พะยูง มะขามป้อม แดง เต็ง รัง

_________________________________________________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 1,804-0-48 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ
ระยะทางจากกรุงเทพ : 164 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 2 ชั่วโมง 30 นาที

_________________________________________________________________________________________________________
 

ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแปลงปลูก

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2564  ทีมงานของโครงการ Care the Wild  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของคณะทำงาน คุณประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งดูแลในพื้นที่ปลูกแห่งนี้  เพื่อเป็นการสำรวจความเหมาะสมและความพร้อมของพื้นที่ปลูก พร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน นายหน่วย บุญลือและ ผอ. ประทีป เอกฉันท์  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี

การสำรวจพื้นที่ร่วมกัน

เมื่อวันที่  12 กรกฏาคม 2565  ทีมงานและผู้บริหารของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯประกอบธุรกิจผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง – อนุสรณ์สถาน (ทางยกระดับดอนเมือง)  โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของ ESG ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความยั่งยืน ด้วยการส่งมอบคุณค่าแก่สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมมาโดยตลอด ซึ่งเป็น 1 ใน 170 บริษัทหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 และร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ Care the Wild ด้วยเป้าหมายการลดปัญหาโลกร้อนที่ต้นทางอย่างยั่งยืน ได้ร่วมเดินทางพร้อมพันธมิตรโครงการ Care the Wild เข้าพื้นที่ปลูกเพื่อสำรวจและพิจารณาให้การสนับสนุนการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี จำนวน 50 ไร่  เพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ต้น และวางแผนปลูกต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายใน  3 ปี 


  

การดำเนินงานวางแผนการปลูกและการบริหารจัดการน้ำ  

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองปลิง และทีมงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมมือวางแผนการปลูกต้นไม้โดยมีกระบวนการทำงานนับตั้งแต่ การประชุมชี้แจงร่วมกัน การวางแผนเข้าพื้นที่ปลูกเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก  การชี้แจงเพื่อแบ่งโซนปลูกต้นไม้  การสำรวจรังวัดและปักหลักแนวเขต  การถาง เก็บริบ สุมเผา  การเตรียมหลักและปักหมายจุดปลูก  การเตรียมกล้าไม้ การเตรียมหลุมปลูก  การวางแผนเลือกประเภทต้นไม้ พันธ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก รวมถึงการจัดทำระบบน้ำ  

-------------------------------------------------------

  

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 1  ปี 2566

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought)  ทีม “ปลูกป้อง” จากโครงการ Care the Wild และพันธมิตร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง : DMT กรมป่าไม้ และสมาชิกชุมชนกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า ณ ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดยในฤดูปลูกของปีนี้เริ่มต้นปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 10 ไร่ รวมต้นไม้กว่า 2,000 ต้น และจะทยอยปลูกต่อเนื่องทุกปี ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง มีพื้นที่กว่า 1,700 ไร่ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เริ่มจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปี 2553 มีนายหน่วย บุญลือ  ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหนองปลิงช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ผืนป่าเสื่อมโทรม ส่งผลให้การดูแลอาจยากขึ้น ซึ่งการสนับสนุนจากโครงการฯ เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่ม และติดตั้งระบบน้ำหยดช่วยรดต้นไม้ในช่วงฝนแล้ง จะช่วยให้พื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถ้าต้นไม้รอดตาย 100 % ซึ่งชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากการดูแล และผืนป่าแห่งนี้จะเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต และเป็นโรงเรียนธรรมชาติให้กับเยาวชนได้ศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชุมชน

สำหรับประเภทต้นไม้ ที่ปลูกได้รับการวางแผนและคัดเลือกร่วมกับชุมชน ให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างแห้งแล้งและมีผืนดินปนทราย ประกอบด้วย ไม้ป่ายืนต้น มะค่าโมง มะค่าแต้ ประดู่ สะเดา และพะยูง ไม้ยืนต้น (พืชเกษตร) มะม่วง มะขามป้อม และหว้า


     

ผลลัพธ์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง มีเนื้อที่ป่าชุมชน 1,804-0-48 ไร่  ชาวบ้านชุมชนได้ใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารทั้งบริโภคเองและเป็นรายได้  เช่น หน่อไม้ พืชผลไม้จากป่า เห็ด เป็นต้น  ได้แก่ ชาวบ้านในหมู่ที่ 7  ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 165 ครัวเรือน รวม 600  คน  เป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านของหมู่ที่ 2  3  4 และ 6  ที่ได้ ใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกด้วยรวมกว่า 2,600  คน

 

การติดตามผลปลูกครั้งที่ 1 #  กันยายน  2566

ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้ร่วมลงสำรวจผลสำเร็จการปลูกเมื่อวันที่ 28 กันยายน2566  พบว่าการปลูกมีความสำเร็จด้วยดี จากสัดส่วนต้นไม้ที่รอดตาย 100 %  โดยเฉลี่ยความสูงโดยรวมอยู่ระหว่าง 30 - 40 cm ประเภทต้นไม้ที่เติบโตได้ดี คือ มะขามป้อม ประดู่ และพะยูง

 
(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)
ผู้เข้าชม  1405