ป่าชุมชนบ้านใหม่

 หมู่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติให้ชุมชน
พัฒนาป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว"

จุดเด่น : ชุมชนมีการปลูกป่าอยู่เป็นประจำ เช่น ไผ่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ
ให้ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากผลผลิต และปลูกเพื่อเป็นพืชคลุมดินให้ป่าชุมชนมีความชุ่มชื้น 
 
พื้นที่ปลูก : 20 ไร่ (หมายเหตุ : ปลูกนำร่องจำนวน 10 ไร่ ต้นไม้ 2,000 ต้น)
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :
- ไม้ยืนต้น เช่น สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางนา พะยูง หว้า กัลปพฤกษ์ นางพญาเสือโคร่ง งิ้วดอกแดง
- พืชเกษตร และไม้ผล ได้แก่ มะขามป้อม มะขามเปรี้ยว อะโวคาโด้
___________________________________________________________________________________________
เนื้อที่ป่าชุมชน : 520 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : ต่ออายุป่าชุมชน 21 มกราคม พ.ศ. 2562
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้
ระยะทางจากกุรงเทพ : 587 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 9 ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------

   | เริ่มปลูก : สิงหาคม 2564

   | พื้นที่ปลูก : 10 ไร่

   | ความสูงเฉลี่ย : NA

   | อัตราการรอดตายของต้นไม้ : NA

---------------------------------------------------------------------------------------------

Update : การสนับสนุน การปลูก การดูแลและติดตามผลการเติบโต

---------------------------------------------------------------------------------------------

การสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ 

  

ป่าชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 10 ไร่ ด้วยจำนวนต้นไม้ 2,000 ต้น จากบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการ Care the Wild โดยกรมป่าไม้ ทำงานร่วมมือกับชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้การนำของ ผู้ใหญ่สัมพันธ์ ทนทาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13  ซึ่งเป็นประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านใหม่ โดยมีจำนวนครัวเรือนในชุมชน 142 ครัวเรือน ร่วมดูแลและรายงานการเติบโตของการปลูกป่าต่อเนื่อง 6 ปี นับตั้งแต่การปลูกเมือเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

การสำรวจพื้นที่ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทีมคณะทำงานโครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่สำรวจศักยภาพชุมชนถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดการทำงานกับชุมชน

 

 

สำรวจพื้นที่ปลูกป่า และประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นต้นน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งแหล่งอาหารจากป่า แก่ชุมชนที่อาศัยในบริเวณป่าชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการเตรียมการปลูก

 

 

สมาชิกชุมชนบ้านใหม่ ดำเนินการล้างท้องป่า เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการปลูกต้นไม้ โดยกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกพื้นที่ 10 ไร่

---------------------------------------------------------------------------------------------

กระบวนการปลูก

ป่าชุมชนบ้านใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ไร่ โดยทีมกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (จ.เชียงราย) และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชุมชนบ้านใหม่ ได้ร่วมประชุมวางแผนการปลูก เตรียมการปลูก และดำเนินการปลูกได้ครบ 10 ไร่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

สมาชิกชุมชนบ้านใหม่ วางแผนการปลูก โดยแบ่งโซน และแบ่งจำนวนต้นไม้ให้ชาวบ้านรับผิดชอบดูแล คนละ 85 ต้น

 

 

วางระบบน้ำหยดเป็นแถว รวมทั้งหมด 20 แถว โดยแต่ละแถวจะมีระยะห่าง 2x4 เมตร และสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปยังถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร และปล่อยน้ำตามท่อลงสู่โคนต้นไม้ โดยควบคุมด้วยระบบวาล์ว เพื่อให้ต้นไม้ได้น้ำอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนขาดช่วง

  

 

เตรียมพันธุ์กล้าไม้ที่จะปลูกเช่น สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางนา พะยูง หว้า กัลปพฤกษ์ นางพญาเสือโคร่ง งิ้วดอกแดง มะขามป้อม มะขามเปรี้ยว อะโวคาโด้ จำนวนรวม 2,000 ต้น

 

ขุดหน้าดินปักแนวหลักสะเต็กไม้ไผ่ยาว 80 เซนติเมตร เพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวปักหลัก

   

ทำแนวปลูก ขึงเส้น วางจุดระยะการปลูกระยะห่าง 2x4 เมตร

 

ขุดหลุมตามเส้นแนวหลักสะเต็กไม้ไผ่ สำหรับการใส่ปุ๋ยรองพื้นและพอลิเมอร์

 

ใส่ปุ๋ยรองพื้นและพอลิเมอร์ลงในหลุมที่ดำเนินการขุดไว้ตามเส้นแนวหลักสะเต็กไม้ไผ่

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564

สมาชิกชุมชนบ้านใหม่ร่วมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูงสุด และดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี และมีการปลูกซ่อมเสริมกรณีต้นไม้ตาย โดยมีเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอด 100 เปอร์เซ็น

 

ผลลัพธ์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จากการสนับสนุนของภาคธุรกิจ ในการระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนบ้านใหม่ ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุม 520 ไร่ สร้างผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่ ด้วยต้นไม้กว่า 2,000 ต้น ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 18,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่า และเป็นแหล่งอาหาร และเพิ่มพื้นที่ป่าลดแล้ง สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 13 ซึ่งมีสมาชิก 142 ครัวเรือน และหมู่ 6 ประมาณ 50 ครัวเรือน หมู่ 11 กว่า 60 ครัวเรือน หมู่ 21 ประมาณกว่า 30 ครัวเรือน อีกทั้งยังส่งผลให้ได้ใช้ประโยชน์จากต้นน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความสมบูรณ์ให้ป่าต้นน้ำ  เพื่อเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำกิน และเป็นแหล่งอาหารจากป่า

 

 

การติดตามผลการปลูกครั้งที่ 1  #  12 กุมภาพันธ์ 2565 (โปรดติดตามข้อมูล...)

 

การติดตามผลการปลูก ครั้งที่ 2 #  12 สิงหาคม 2565 (โปรดติดตามข้อมูล...)

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศ สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

 

 

ผู้เข้าชม  1091