รายได้ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

เป้าหมาย A1)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้
เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้หรือหนี้สินของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

เศรษฐกิจและรายได้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล 
รายงานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือปีเปรียบเทียบกับปีฐาน หรือ ย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

แนวทางคำถาม
- หลังจากเข้าร่วมโครงการ ท่านมีรายได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
- ท่านมีการบันทึกรายรับรายจ่ายหรือไม

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  1914