หนี้ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

เป้าหมาย A1)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้หรือหนี้สินของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

เศรษฐกิจและรายได้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนหนี้สินของกลุ่มเป้าหมาย อาจเปรียบเทียบกับปีฐาน หรือ ย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังเข้าร่วมโครงการจำนวนหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment 

ผู้เข้าชม  870