มูลค่าของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย A1)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้หรือหนี้สินของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

เศรษฐกิจและรายได้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง อาจเปรียบเทียบกับปีฐาน หรือ ย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังเข้าร่วมโครงการราคาของสินค้าได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

- มูลค่าสินค้าหลังผ่านการแปรรูปเพิ่มขึ้นเท่าไร

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  963